Meie missioon

Kujundame inspireeriva elu-, töö- ja looduskeskkonna,
kus on hea elada praegustel vallaelanikel ning mis toob siia uusi tegusaid inimesi.

Kesksed lubadused 2021. a kohalikel valimistel

Isamaa kesksed lubadused Elva vallas, mis toetavud meie põhiväärtustele.

 • Ehitame ujula Spordihoone juurde.
 • Päästame Verevi ranna ja järve.
 • Vabastame Elva valla pered kohatasust valla lasteaedades.
 • Arendame koostöös riigiga välja tolmuvaba kattega teed ja kergliiklusteede võrgustiku.
 • Anname piirkondadele tagasi otsustusõiguse kohalikes küsimustes.
 • Tagame valla avalike spordirajatiste korrastamise ja arendamise.
 • Depolitiseerime avalikud ametikohad ja vallale teenuste osutamise.

Valla pikaajalise arengu seotud lubadused

Et tagada jätkusuutlik areng, lähtume pikaajalisest visioonist.

 • Planeerime valda hubased ja peresõbralikud uued elamupiirkonnad ning soodustame noorte perede neisse elama asumist.
 • Arendame kaugkütet tiheasustusega piirkondades, sh eramutes.
 • Planeerime valda iduettevõtjate ja loomeinimeste “inkubatsioonisauna”.
 • Arendame kogu valda hõlmavat mitmekülgset ja igale eagrupile aastaringselt sportimisvõimalusi pakkuvat spordirajatiste taristut, pöörates ekstra tähelepanu suurobjektide planeerimisele (ujula, jalgpallihall, ekstreemspordihall, spordipark jm).
 • Viime lõpule Ulila tööstuspargi arendamise.
 • Planeerime vallakeskusesse kaasaegse hariduslinnaku.
 • Seisame elurikkuse säilimise ning valla metsparkide ja muude loodusobjektide vastutustundliku hooldamise eest.

Pered ja lapsed

Eesmärk: Elva vallas sünnib ja kasvab palju lapsi ning pered tunnevad oma kodukohaga tugevat emotsionaalst ja kogukondlikku sidet.

 • Vabastame Elva valla pered kohatasust valla lasteaedades.
 • Parandame perenõustamise kättesaadavust.
 • Loome võimalusi arendavateks tegevusteks imikutele ja väikelastele (sh beebikool, muusikatunnid).
 • Jätkame laste mänguväljakute ja puhkenurkade korrastamist ja uute ehitamist valla kõikides piirkondades.
 • Loome lapsevankriga ligipääsetavate turismiobjektide ja matkaradade võrgustiku ning tagame vastava info kättesaadavuse.

Haridus

Eesmärk: Elva valla lapsed alustavad haridusteed kodulähedases lasteaias ja algkoolis ning jätkavad seda oma valla kõrgetasemelises põhikoolis ja gümnaasiumis.

 • Planeerime vallakeskusesse kaasaegse hariduslinnaku, mis arvestab õpilaste arvuga täna ja tulevikus ning sellest tuleneva ruumivajadusega, toetab tänapäevast pedagoogilist kontseptsiooni, võtab arvesse Elva valla ja linna iseärasusi ning on kooliperele igakülgselt motiveeriv õppe- ja töökeskkond. Sõltuvalt hariduslinnaku kontseptsioonist ja eeldatava valmimise ajast jätkame Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava hoone remonti.
 • Tagame perede vajadustega arvestava koolitranspordi.
 • Tagame kodulähedaste lastehoiukohtade olemasolu.
 • Tunnustame pedagoogide tööalaseid saavutusi.
 • Toetame eriala- ja ettevõtlusõpet valla koolides ning praktikat ettevõtetes.
 • Toetame koolide ja kogukonna sidusürituste korraldamist.

Noorsootöö ja huviharidus

Eesmärk: Elva vald on lastele ja noortele kaasahaarav ja põnev kasvukeskkond, mis tugevdab nende sidet kodukohaga ja soovi siduda Elva vallaga ka oma tulevik.

 • Laiendame noorte võimalusi oma arvamuse nähtavaks ja kuuldavaks tegemiseks valla elus läbi noortevolikogu, noortefoorumi ning noorte esindajate kutsumise vallavolikogu alalistesse komisjonidesse.
 • Koostöös noortega algatame või taaselustame populaarseid noorteüritusi.
 • Toetame õpilasmalevate ja rahvusvahelise noorsootöö korraldamist.
 • Märkame ja tunnustame Elva valla aktiivseid ja tublisid noori.
 • Loome võimalused, et igas piirkonnas elavad lapsed saaksid osaleda huviringides, ja suurendame huvitegevuse rahastamist,

Sport

Eesmärk: Elva valla sporditaristu on harrastus- ja tippsportlastele ligitõmbav, toetab Elva spordilinna imagot ning toob valda uusi üleriigilisi ja rahvusvahelisi võistlusi.

 • Tagame kõikide valla avalike spordirajatiste korrastamise ja arendamise.
 • Ehitame Elva spordihoone juurde ujula.
 • Rajame talveperioodiks kunstlumerajad valla erinevates kohtades.
 • Laiendame ekstreemspordi rajatiste võrgu üle kogu valla, lisame Elva rulapargile pumpraja ja arendame ekstreemspordiga talvel tegelemise võimalusi.
 • Koostöös riigi ja erasektoriga rajame jalgpallihalli.
 • Korrastame Elva staadioni ja valgustame jooksurajad staadioni metsas, jätkame spordipargi (sh suusahüppetorn) arendamist.
 • Hoiame koostööd Klubiga Tartu Maraton vallaelanike heaks korras maratonirajad.
 • Säilitame toetused ja koostöö kõigi toimivate spordiklubidega.
 • Jätkame ja laiendame koostööd piirkondlike, valdkondlike, üleriigiliste ja rahvusvaheliste spordiprojektide ja -sündmustega (Rally Estonia, Tartu Neliküritus jpt)
 • Rajame Elva kettagolfi parki tualetid ja parkla.

Turism

Eesmärk: Elva vald on tuntud ja hinnatud puhkepiirkond nii kohalike elanike kui ka sise- ja välisturistide seas.

 • Tagame Elva valla turismiinfo atraktiivsuse, ajakohasuse ja kättesaadavuse.
 • Korrastame Võrtsjärve avalikud rannad ja leiame võimalusi uute väljaarendamiseks.
 • Korrastame Reku sildumisala, et arendada turismi Võrtsjärve ja Emajõe piirkonnas.
 • Arendame välja Kentsi paisjärve puhkeala.
 • Osaleme ühisturunduse projektides koostöös erasektori ja välispartneritega, kaasates kõiki valla piirkondi.
 • Koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega korrastame ja arendame piirkonna territooriumil asuvaid puhkealasid ja matkaradu.
 • Teeme kättesaadavaks info valla matkaradadest, mis on sobilikud kasutamiseks vaegnägijatele, liikumispuudega inimestele ja lapsevankriga külastajatele.

Ettevõtlus

Eesmärk: Elva valla inimesed, keskkond ja taristu pakuvad ettevõtetele häid arenguvõimalusi ning tõmbavad ligi innovatsiooni ja targa majanduse sektori ettevõtteid.

 • Planeerime valda iduettevõtjate ja loomeinimeste “inkubatsioonisauna”.
 • Toome Tartu Ärinõuandlaga nõustamisteenuse Elva valda.
 • Arendame elamupiirkondi, et soodustada elanikkonna kasvu ja tegusate inimeste elama asumist Elva valda.
 • Viime lõpule Ulila tööstuspargi arendamise.
 • Korraldame koostöös riigiga kiire internetiühenduse viimise hajaasustuspiirkondadesse.
 • Soosime kaugtöökohtade väljaarendamist, et võimaldada vallaelanikel oma kodukohast lahkumata töötada mujal asuvate tööandjate heaks.
 • Tunnustame piirkonna tublisid ettevõtjaid.
 • Oleme ettevõtjatega dialoogis, et tagada ettevõtluskeskkonna pidev areng.
 • Tagame müügipunktid väikeettevõtjate toodangu, sh põllumajandussaaduste ja käsitöö müügiks kohalikul turul (OTT – otse tootjalt tarbijale).

Eakad ja abivajajad

Eesmärk: Elva vald soosib iga vallaelaniku eneseteostust talle jõukohasel viisil ning aitab abivajajaid toimetulekul.

 • Soosime eakate klubilisi tegevusi ja kogukonna elus osalemist.
 • Jätkame ja laiendame sündmuste korraldamist, mis toetavad eakate vaimset ja füüsilist tervist: väärikate ülikool, eakate tervisepäev jt.
 • Võimaldame pensionäridel ja lasterikastel peredel kasutada ujulat ja sportimisvõimalusi soodustingimustel.
 • Tagame abivajajate, erivajadustega ja puuetega inimeste teenindamise ja hoolduse, selleks arendame koduteenust ja koduõendusteenust.
 • Soosime abivajajatele suunatud kogukondlikke algatusi.
 • Loome tingimused erivajadustega lastega perede toetamiseks, parandades pere ja kodu, kooli ning vallavalitsuse sotsiaalosakonna koostööd.
 • Kaitseme vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud ning hoolitsuseta jäänud inimeste õigusi ja seaduslikke huve.

Looduskeskond

Eesmärk: Elva valla looduskeskkond on hoitud, väärtustatud ja vastutustundlikult majandatud.

 • Päästame Verevi ranna ja järve: (hoiame ära keskkonda sobimatu suuremahulise ehitustegevuse, pöörame tagasi kogukonna vastuseisust hoolimata kehtestatud detailplaneeringu, mis suurendab rannaala ehitusmahtusid, ehitame keskkonnaga harmoneeruva mõõduka suurusega rannahoone, korrastame vettehüppetorni ja avaveeujula, korraldame koostöös riigiga järve reostuse likvideerimise).
 • Korraldame Elva reoveepuhastusjaamast lähtuva Verevi järve, Kavilda oja ja Kentsi paisjärve ökosüsteemi keskkonnamõju monitoorimise. Monitooringu tulemuste põhjal viime koostöös riigiga lõpule Kentsi paisjärve saneerimise ja kõrvaldame seniste pinnasetöödega tehtud vead.
 • Pöörame tähelepanu metsade kaitsele nii jooksvas vallajuhtimises kui ka planeerimis- ja arengudokumentides.

Valla juhtimine

Eesmärk: iga Elva valla inimene tunneb, et vallavalitsus on tema jaoks päriselt olemas ning valda juhitakse targalt ja ausalt.

 • Rakendame valla juhtimises päriselt tööle põhimõtte, et kohalikke küsimusi otsustab kohalik kogukond.
 • Depolitiseerime avalikud ametikohad ja vallale teenuste osutamise. Selleks juurutame põhimõtte, et: a) volikogu liikmete ja nendega seotud ettevõtete ning Elva valla vahelised varalised tehingud on avalikud, b) vallavolikogu liikme volituste ajal ei tööta isik vallavalitsuses, selle allasutuses ega osuta teenust valla finantseerimisel.
 • Loome koostöös erasektoriga nõukoja, mis aitab valla juhtimises ellu rakendada erasektori parimaid kogemusi ja juhtimispraktikaid.
 • Lõpetame tänasel kujul “Elva valla infolehe” väljaandmise ning soosime koostöös erasektoriga vallas vaba ajakirjandusväljaande asutamist, mis tegutseb nii veebiportaali kui ka paberlehe vormis.
 • Lisame vallaruumi digitaalsed infotablood kogukonnainfo edastamiseks.

Külad, alevid ja kogukonnad

Eesmärk: Elva valla elanikel on tugev kogukondlikule identiteedile toetuv side oma kodukohaga, mis suurendab nende soovi siduda oma tulevik Elva vallaga.

 • Korraldame endiste vallakeskuste identiteedi hoidmise ning valla kõikide pärandi- ja kultuuriobjektide väärika tähistamise.
 • Toetame kõikide külade ja alevike võrdväärset ning tasakaalustatud arengut.
 • Toetame külaliikumisi, kogukondlikku initsiatiivi ja ühistegevusi nii paikkondlikult, vallaüleselt kui ka koostöös teiste haldusüksustega.
 • Pakume abi projektitoetuste taotluste vormistamisel väljastpoolt valda kaasrahastatavates projektides.
 • Aitame kaasrahastada erinevaid vallaüleseid ja piirkondlikke projekte.
 • Soodustame jahiseltside jt piirkondlike huvialaühingute tegevust.
 • Parandame avalike teenuste kättesaadavust teenuskeskuste kaudu üle valla.
 • Sõlmime koostöölepingud kodanikuühendustega, et korraldada parimal võimalikul viisil avalikke teenuseid.

Vallamajandus

Eesmärk: Elva valla avalik ruum on hubane ja arenev. Vald lahendab kõik jooksvad kommunaalmajanduslikud probleemid kiiresti.

 • Viime ellu senise vallavalitsuse “tuhat tegemata pisiasja”, sh istutame lilled tühjadesse lillekastidesse, korrastame kogu vallas viidad, kohatähised ja infotahvlid, paigaldame pingid, prügikastid ja tänavavalgustid, ehitame jäätmemajad ja paigaldame tänavatele jõulutuled.
 • Tagame igapäevase teede korrashoiu, jäätmemajanduse jm jooksva kommunaalküsimuste kiire lahendamise.
 • Väärtustame avaliku ja erasektori koostööd; ei konkureeri teenuste pakkumisel eraettevõtlusega valdkondades, kus puudub turutõrge.
 • Soodustame uute elupiirkondade rajamist Elva valla territooriumile  ja seniste valmisehitamist koos eluliselt vajalike tehnovõrkude ja kommunikatsioonidega.

Teed ja transpordiühendused

Eesmärk: Elva valla teed on tolmuvabad, turvalised ja alati hooldatud ning tagavad vallaelanikele kodukoha ja muu maailma ühenduse igal ajal.

 • Korraldame koostöös riigiga teede tolmuvaba katte ehitamise ja kergliiklusteede rajamise.
 • Otsime võimalusi teedeehituses hiljuti tehtud vigade parandamiseks (Mahlamäe, Pikk tänav jt).
 • Tagame perede vajadustega arvestava koolitranspordi.
 • Korraldame ühistranspordisüsteemi lähtudes elanike tegelikest vajadustest.

Korrakaitse ja päästevaldkond

Eesmärk: Elva vald on turvaline keskkond, mis püsib vallavalitsuse, korrakaitse- ja päästeasutuste ning vallakodanike ühisel koostööl.

 • Oleme pidevas dialoogis politsei, korrakaitse- ja päästestruktuuride ning teiste turvalisusega tegelevate organisatsioonidega.
 • Teeme koostööd Kaitseliidu, Noorkotkaste ning Kodutütardega.
 • Toetame ja tunnustame vabatahtlikkuse alusel turvalisuse, pääste ja korrakaitse tagamist piirkonnas.
 • Pöörame erilist tähelepanu ühiskonna turvalisust parandavate hoiakute kujundamisele läbi haridus- ja noorsootöö.

NB! Sina oled see, kes lõpuks otsustab.

Kui soovid, et Elva vald areneks, hääleta 17. oktoobril endale sobiva Isamaa kandidaadi poolt Elva vallas.
Kõikide Isamaa kandidaatidega saad tutvuda siin!

NB! 2021. aasta kohalike valimiste põhiline hääletuspäev on 17. oktoobril, kuid hääletada saab ka eelvalimistenädalal, mil saab ka e-hääletada ning mis algab juba 11. oktoobril.